Rozvoj technicko-hospodářských pracovníků (THP)

Systém vzdělávání pro skupinu tzv. technicko hospodářských pracovníků (THP) – referenty, specialisty, inženýry, supervizory a managery je tvořen tak, aby pokryl potřeby každého zaměstnance k výkonu práce, k prohlubování jejich znalostí a dovedností a k naplnění firemních cílů. Školení vychází z interních dokumentů a směrnic o vzdělávání. Každé pracovní pozici jsou přiřazena školení, která jsou k výkonu práce potřebná. Vzdělávací potřeby jsou zjišťovány z ročních hodnotících pohovorů, konkrétních požadavků vedoucích jednotlivých úseků a oddělení. K aktualizaci vzdělávacích plánů dochází každý fiskální rok.

DENSO tréninkové centrum

První velkou skupinou školení jsou školení zaměřená na řízení systémů.

Ty naplňují požadavky zákazníků na vzdělávání v oblasti řízení kvality výrobků, procesů a systémů. Tato školení se týkají především zaměstnanců kvality, technologie, výrobku a výroby.

Další částí poskytovaných školení jsou tzv. "soft skills".

Ty zahrnují základní komunikační dovednosti, vyjednávání, prezentační dovednosti, týmovou spolupráci a další. Cílem těchto školení je podpořit zaměstnance v získání těchto dovedností a tím přispět ke zlepšení komunikace ve firmě.

Neméně důležité jsou jazykové kurzy zaměřené především na cizí jazyky.

Jsou poskytovány všem zaměstnancům, u kterých se předpokládá, že využijí cizí jazyk přímo v pracovním prostředí. Jazyková výuka probíhá interně v rozsahu 90 minut týdně. Jednou za dva roky se koná celofiremní nezávislý jazykový audit, který se porovnává s výsledky jazykových kurzů. Zaměstnancům na pozicích supervizora a managera jsou poskytovány individuální jazykové kurzy tak, aby si je mohli sami řídit s ohledem na svou časovou vytíženost.

Nově byla zavedena školení MS Office.

Výuka začíná s programem PowerPoint a Excel. Obtížnost výuky je rozdělena do několika úrovní. Výuku zajišťují interní instruktoři z Tréninkového centra. Cílem těchto školení je zvýšit počítačovou gramotnost zaměstnanců v práci s počítačem a přispět ke zrychlení a zefektivnění práce.

Poslední objemnou a důležitou skupinou školení je tzv. "leadership"

Je určeno Team leaderům, supervisorům a managerům. Výuka se dotýká témat efektivní komunikace, týmové práce, vedení - hodnocení a motivace zaměstnanců, prezentačních dovedností a dalších. Cílem školení je zvýšit úroveň manažerských dovedností vedoucích pracovníků, poskytnout jim zpětnou vazbu na vlastní manažerský styl a rozvíjet styly další. Neméně významné je také jejich vzájemné sdílení zkušeností a úspěšných metod.

V DMCZ na starosti vzdělávání oddělení Training & Development (T&D)

T&D stále pracuje na vylepšování stávajících programů a přichází s novými návrhy, jak rozšiřovat portfolio svých služeb, aby zajistilo optimální vzdělávání všem zaměstnancům – např. d-learning (interní vzdělávání pomocí e-learningu). Dále T&D organizuje exkurze a zprostředkovává i různé typy netechnických školení, která pro DENSO zajišťují externí vzdělávací společnosti.